Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 23 juni 2017

Voorjaarsnota en meer

Hieronder de reactie van D66 op de voorjaarsnota, zoals uitgesproken in de raadsvergadering door onze fractievoorzitter Ingrid Timmer. Daaronder downloads naar de bijbehorende amendementen en moties.

Geachte voorzitter, geachte raad,

Wat gaat zo’n raadsjaar toch snel. Vorig jaar rond deze tijd begonnen met de zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor onze gemeente. Inmiddels is de burgemeester er al weer een half jaar en heeft zij al aardig haar eigen weg gevonden. D66 ziet uit naar de samenwerking met haar de komende jaren.

D66 staat voor een inclusieve maatschappij waarin iedereen zijn of haar eigen plek mag hebben. Ook in onze gemeente Zutphen vinden wij diversiteit belangrijk Dat onze inwoners ongeacht afkomst of geaardheid kunnen zijn wie hij of zij is en zich daarbij veilig voelen. Mooi is dan ook te zien hoe vanuit de motie die door D66 en GroenLinks is ingediend voor een Regenboogzebrapad een initiatiefgroep is ontstaan waarin drie fracties (D66, GL en VVD), het college en het COC deelnemen. Met als doel een regenboogstad te worden. Inmiddels zijn de gemeente en alle VO scholen al aangehaakt en liggen er contacten bij de zorginstellingen. Zodat ongeacht je seksuele voorkeur je je vrij en veilig kunt voelen binnen onze gemeente. De initiatiefgroep zal in juli met een initiatiefvoorstel komen om de gemeente Zutphen een regenboogstad te laten worden

Terugkijkend zijn wij erg tevreden dat het sinds dit jaar, voor elke peuter, mogelijk is om gebruik te maken van voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE). Dit vroegen wij al in een motie tijdens de voorjaarsnota van 2015. De samenwerking met de basisscholen op dit gebied mag wat D66 betreft nog intensiever. Het zou goed zijn als elke basisschool straks een educatief centrum is, waarin je als kind van 0 tot en met 13 jaar kan spelen, leren en sporten.

Dan is de laatste voorjaarsnota van deze raadsperiode toch echt een feit. Volgend jaar rond deze tijd zal er een nieuwe raad en een nieuw college zijn. Bijzonder om stil te staan bij de afgelopen periode, maar zeker niet te lang. Er staat voor Zutphen nog steeds een grote opgave te wachten. Onze sociaaleconomisch positie moet nog steeds verbeteren en onze werkgelegenheid moet groeien. Daarom is D66 van mening dat ook dit aankomende jaar en de jaren erop wij ons stevig in moeten blijven zetten op de door de raad vorig jaar vastgestelde keuzes. Immers wie een keuze maakt ( en zich daaraan aan houdt) zal gekozen worden! D66 stelt dan ook voor om dit duidelijk in de meerjarenbegroting terug te laten zien. D66 en ook de rest van de raad heeft zich voor de lange termijn gecommitteerd aan het focustraject. Wij zien graag elk speerpunt naar behoefte begroot over alle jaren. Wij stellen ons wel vragen bij wat de redenen zijn om extra 4,9 miljoen te laten vrijvallen uit de reserves en deze gelijk in te zetten dit jaar. Het is niet de keuze van D66 om deze reserves nu in één keer vrij te laten vallen. Mocht de raad besluiten om deze reserves toch in te zetten, dan wil D66 deze uitgespreid zien over de komende 4 jaar.

Deze voorjaarsnota borduurt voort op het vastgestelde focustraject. Een traject waaraan wij niet tornen.Maar, er staat weinig tot niets nieuws en concreets in en het blijft op de oppervlakte. Een tendens die D66 ook herkent in eerdere voorstellen vanuit het college. D66 zou graag in de toekomst zien dat het college meer lef toont met zijn voorstellen. Wees helder in wat je wil bereiken en hoe! Als voorbeeld; u geeft aan dat de focus moet liggen op het versterken van de ambtelijke organisatie. Goed dat het college erkent dat wij hier kwetsbaar in zijn. Het rapport van Netten geeft al duidelijk aan dat wij ons strategische vermogen moeten versterken. In de presentatie van 8 juni jl geeft u aan dat u kwaliteiten en kunde zoveel mogelijk via de flexibele schil wilt inrichten. U geeft vervolgens niet aan op welke gebieden dat dan volgens u nodig zou zijn of hoeveel extra fte u denkt nodig te hebben. D66 vindt het belangrijk dat de organisatie zich versterkt op strategische niveau en niet zozeer in de uitvoering of ten behoeve van de uitvoering. Het is belangrijk dat wij structureel investeren in het vergroten van onze interne kwaliteiten. Daarom zien wij graag dat de flexibele schil zo klein mogelijk gehouden wordt. Op deze wijze groeit de expertise

binnen de organisatie en kantel je echt de cultuur. Wij horen graag waar en op welke wijze het college de ambtelijke organisatie gaat versterken.

Maximaal inzetten op vergroten van de sociaal economische kracht door middel van versnellen en verbinden. Dit geeft het college in de spraaknotitie aan. Het verbinden van de speerpunten aan elkaar zien wij als een goede vooruitgang. Door de speerpunten met elkaar te verbinden, kunnen ze elkaar versterken. De versnelling hebben wij echter gemist. Zo zijn de indicatoren nog niet vastgesteld. Hierdoor kunnen wij als gemeente nog niet gericht werken aan onze speerpunten. Wij horen terug dat veel al goed gaat en goed is gegaan, maar wat gaat er dan precies goed? Het is nog steeds niet goed mogelijk om als raad te monitoren.

Wij vinden het een gemiste kans dat Zutphen niet deelneemt in de samenwerking Apeldoorn Deventer en Zwolle ter verbetering van de werkgelegenheid. Wij vragen ons af hoe het komt dat Zutphen hierin niet participeert. Zijn wij niet uitgenodigd voor de gesprekken? Wij roepen dan ook via een motie het college op het aansluiting zoekt bij deze overleggen en intensief hierin gaat optrekken met desbetreffende gemeenten. Met als doel de bereikbaarheid, werkgelegenheid en de sociale positie voor onze inwoners te vergroten .

Door de samenwerking in de stedendriehoek, één van onze speerpunten, te versterken creëer je randvoorwaarden om economische activiteiten aan te trekken en uit te breiden. Eén van de randvoorwaarden is dat onze bereikbaarheid optimaal is en dat onze infrastructuur toekomstbestendig wordt. Uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) blijkt dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu flinke problemen verwacht bij het vervoer over spoor en water in de buurt van Zutphen. Met name onze oude IJsselbrug vormt een serieus probleem, deze wordt zelfs benoemd als één van de grootste knelpunten van Nederland. Niet alleen de binnenvaart, maar ook het treinverkeer zal tussen 2030-2040 in de knel komen. Daarom roept D66 via een motie alle partijen op, zo luid en duidelijk mogelijk te lobbyen bij hun landelijke en provinciale fracties en daagt het college uit om intensief hierover de onderhandelingen aan te gaan met provincie en rijk.

Naast meer samenwerken in de Stedendriehoek, één van onze speerpunten uit het rapport van Netten, wordt ons als college en raad ook opgeroepen om meer extern te kijken. Meer dan we al deden, de samenwerking in de regio, met maatschappelijk organisaties en ondernemers, te zoeken en te bekrachtigen. D66 ziet echter juist een omgekeerde trend. Bij twee van onze grote dossiers, huishoudelijke hulp en Zutphens werkbedrijf, hebben de raad en het college de neiging en de wil om het weer alleen en zelf te doen. We zijn hierin juist heel intern gericht in plaats van extern. D66 denkt dat dit niet goed is voor degene die afhankelijk zijn van deze diensten, voor de mensen die werken voor deze diensten en niet voor ons als gemeente.

Goed onderwijs is een essentiële voorwaarde om werkgelegenheid en de sociale positie voor onze inwoners te vergroten. Met het masterplan huisvesting hebben wij als raad en college al een goede stap gezet in het behoud van ons divers en goed onderwijs. Onderwijs fungeert daarnaast als motor om weer mee te kunnen doen. Belangrijk want wij hebben een groot aantal mensen in de werkbare leeftijd dat afhankelijk is van een uitkering. Werk is van vitaal belang voor het welzijn van mensen. Mensen in een uitkering maximaal uitdagen om, naast het zo mogelijk volgen van aanvullende opleidingen, plannen te laten ontwikkelen om actief aan de samenleving te kunnen blijven bijdragen. Het stimuleert de betrokkenheid, maar verkleint ook de afstand tot de maatschappij en arbeidsmarkt.

Deze scholing hoeft wat D66 betreft niet vrijblijvend te zijn. Laat deze scholing gericht zijn op werkgebieden waarin vraag is vanuit de arbeidsmarktregio. D66 wil graag een scholingsfonds oprichten waar vanuit revolverende fondsen de drempel wordt verlaagd om je

te laten omscholen voor functies waar vraag naar is. Hiervoor zullen wij later het jaar een voorstel indienen. Een goed geschoolde beroepsbevolking, juist in de ambachtelijke gebieden van techniek, logistiek en Cleantech, trekt ook werkgelegenheid aan. Als wij onze inwoners de mogelijkheid kunnen bieden in samenwerking met het VMBO en MBO om zich op te leiden in de werkvelden waar tekorten in ontstaan, biedt het hen de mogelijkheid om mee te blijven doen.

Als D66 zouden wij daarnaast graag zien dat er stevig ingezet wordt op het verstevigen en uitbreiden van beroepsopleidingen. Een sterk VMBO waarin leerlingen echt leren vanuit de praktijk. Een campus waarin het netwerk van onderwijs, ondernemers en overheid samen optrekt opdat leerlingen echt realistisch kunnen leren en ontwikkelen. Het VMBO van Zutphen, nu nog min of meer “weggestopt” in de Wijnhofstraat, zou juist op een prominente plek in één van de mooiste schoolgebouwen van de stad gevestigd horen te zijn. Waardoor wij trots uitstralen naar onze leerlingen die opgeleid worden in al die gebieden waar tekorten aan zijn. Denk aan techniek, zorg, groen. Aan echt vakmanschap!

Zoals velen in Zutphen zijn wij trots op ons mooie nieuwe museum “Het Hof van Heeckeren”. Wij als Zutphen hebben unieke resten van een Vikingaanval in ons bezit. Wat zou het mooi zijn om onze geschiedenis te gebruiken om onze stad en museum nog meer in de picture te zetten. De bouw van een Vikingschip biedt de mogelijkheid om meerdere doelstellingen met elkaar te verbinden. Zoals de promotie van onze stad, verbindingen van onderwijs en bedrijfsleven en het versterken van Zutphen als ambachtstad. Een Vikingschip bedacht en gerealiseerd door de inwoners , onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijk organisaties binnen onze gemeente! Het zou daarnaast onze jongeren, die op dit moment stuurloos zijn, een unieke kans bieden om weer hun weg terug te vinden naar school of werk door middel van deze ervaring.

Wil je een aantrekkelijke woon- en vestigingsstad zijn dan moeten wij een duurzame oplossing creëren voor de Hanzehof. Cultuur en daarmee een schouwburg vormt een basisvoorziening voor de stad. De Hanzehof geniet een groot draagvlak onder de inwoners van de gemeente Zutphen. Daarom is D66 gaan kijken hoe de structurele lasten van de Hanzehof verlicht kunnen worden, opdat de Hanzehof zijn bestaanszekerheid kan behouden. Wij stellen dan ook voor om de € 900.000 van het Broederklooster in te zetten om herfinanciering van de Hanzehof mogelijk te maken. Op deze wijze verlaag je de kapitaallasten en financier je cultuurgelden met inkomsten uit cultuur.

D66 gelooft in de toekomst. Er is weer financiële ruimte voor ontwikkeling. Zutphen heeft veel potentieel om zijn sociaal- economisch profiel te versterken. Laten we dat ook gewoon doen!

Dank u voorzitter.

Moties en amendementen