Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 december 2017

Ongewenst monopolist binnen de zorg huishoudelijke hulp

Het voorstel van het Zutphens College om een gemeentelijke stichting op te richten voor Hulp bij Huishouden is een financieel en juridisch onverantwoord avontuur.
Allereerst: De problemen die er in 2015 lagen en waarvoor het college als oplossing deze stichting voorstelt zijn inmiddels achterhaald. Met andere woorden: er wordt een oplossing gezocht voor een probleem dat er eind 2017 niet meer ligt. De cliënten zijn tevreden (7,7 score in de clienttevredenheidsmeting); de arbeidsvoorwaarden zijn in de cao per september j.l. goed geregeld; de aanbestedingsregels zijn verruimd waardoor de opdrachten zodanig opgesteld kunnen worden dat medewerkers in vaste dienst genomen kunnen worden.

Bovendien staat de beslissing voor een stichting haaks op het feit dat wij de cliënt centraal willen stellen. Het ontneemt totaal de keuzevrijheid van de cliënt en zijn of haar eigen regie! Maar er zijn nog meer redenen om tegen het voorstel te stemmen.

Ambtenaren zijn geen zorgverleners
D66 heeft moderne opvattingen over de rol en de positie van de gemeente. Ons standpunt is dat de gemeente de regie voert, toezicht houdt, opdrachtgever en financier is. Ons advies: zelf geen uitvoering van zorgtaken gaan doen. Gemeentelijke ambtenaren zijn geen zorgverleners, de politiek heeft de expertise niet. De organisatie voor de Huishoudelijke hulp is geen publieke taak; wij vertrouwen dit juist toe aan de professionals in onze gemeente en willen te allen tijd gemeentelijke dubbele petten vermijden.

 Niet conform begroting
De verwachting dat de gemeente het goedkoper, beter en laagdrempeliger kan uitvoeren is wishfull thinking; dit gaat niet uitkomen. Dezelfde beweging in andere gemeenten zijn financieel desastreus uitgepakt. Bovendien blijkt uit de meerjarenbegroting dat de reserves bij huidige beleid in het sociaal domein per 2021 op zijn. In deze cijfers zijn de komende kosten voor de voorgenomen liquidatie van het Plein, Delta, het oprichten van het nieuwe Werkbedrijf en de € 800.000.= voor de oprichting van deze stichting nog niet meegenomen! In deze meerjarenbegroting wordt wel de vraag gesteld “hoe gaan we de teruglopende bijdragen vanuit het Rijk voor de uitgaven Sociaal Domein opvangen”. Er naar handelen wordt helaas uitgesteld. Bovendien is de levensvatbaarheid van een stichting naast de financiële kant ook juridisch niet aangetoond. Zutphen zal niet de eerste gemeente zijn waar een dienst als algemeen economisch belang wordt beschouwd maar toch teruggedraaid werd door de rechter. Ons advies: zoek dit eerst grondig uit!

Inhoudelijke kunnen wij ons niet in het voorstel van het college vinden omdat:

  • De gemeente als enige zorgaanbieder van Hulp bij Huishouden zien we als een inperking van de keuzevrijheid van de inwoners en als verlies op het voeren van eigen regie. Dit staat haaks op het Verdrag voor rechten van mensen met een beperking: de gemeente is verplicht inwoners te ondersteunen in deze keuzevrijheid
  • Bij de huishoudelijke hulp moet een beroepsmatige en onafhankelijke relatie mogelijk blijven met respect voor en waarborging van de privacy. Wij vinden het in de kader van de privacy niet wenselijk dat de gemeente zelf achter de voordeur aan het werk is.
  • De huishoudelijke hulpen die in een bredere zorgorganisatie willen werken moeten buiten de gemeente werk gaan zoeken; er is voor hen geen sprake meer van diverse werkgelegenheid in de nabijheid. Een beperkte stichting ontneemt werknemers ook hun loopbaanperspectief en staat haaks op het feit dat wij mensen de mogelijkheid willen bieden tot levenslang leren.
  • De gemeentelijke stichting gaat voor een onnatuurlijke knip zorgen binnen de WMO. Zodra iemand iets meer zorg nodig heeft zal er een tweede zorgaanbieder ingeschakeld moeten worden.
  • Een organisatie/bedrijf/stichting met een monopolypositie, die zowel bepaalt, betaalt en uitvoert heeft niet het natuurlijk vermogen of de behoefte om zichzelf te innoveren. Deze is vaak geneigd om datgene te doen wat zij altijd al deed. Daarom is het belangrijk dat de gemeente zich blijft richten op haar regierol.