Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 31 maart 2018

De formatie: onze input

TIjdens de formatie heeft elke partij laten weten aan de informanten van GroenLinks, Victor Boldewijn en Rosalie Smit, hoe het de toekomst van de Raad voor zich ziet. Onze input lees je hieronder:

Welke 3 speerpunten hebben jullie als partij?
De speerpunten zijn volgens D66:
• het sociaal domein op orde
• versneld verduurzamen
• onze culturele voorzieningen

We moeten zorgen voor zowel een duurzame samenleving als een duurzame leefomgeving. Duurzaam in de zin van ons klimaat: Beleid rond duurzaamheid zal een stevig impuls nodig hebben. Zutphen loopt hierin ten opzichte van andere gemeenten achter. We hebben hierin een verantwoordelijkheid naar de toekomst toe.
Duurzaam in de zin van inwoners ondersteunen om mee te doen in onze samenleving. Hoe zorgen wij als gemeente voor ondersteuning aan onze inwoners die deze zorg nodig hebben. Op een transparante wijze binnen de beschikbare budgetten. Alleen zo zorgen we ook dat we in de toekomst de zorg en ondersteuning kunnen bieden die nodig is om onze inwoners daadwerkelijk mee te laten doen in onze samenleving.

Cultuur en sport zijn daarnaast voor D66 van groot belang. Goede voorzieningen zijn belangrijk als trekker voor nieuwe inwoners en bedrijven. En daarnaast zorgen goede voorzieningen er voor dat onze huidige inwoners graag in Zutphen blijven wonen. Ook geven cultuur en sport een verbindende rol binnen bijvoorbeeld onderwijs en het sociaal domein.

Wat zijn wat jullie betreft de grootste uitdagingen voor Zutphen in de komende vier jaar?
De grootste uitdagingen liggen in Zutphen vooral op het gebied van het sociaal domein, duurzaamheid, werkgelegenheid, een sterk bestuur en het creëren van verbindingen tussen al deze onderwerpen.
Het sociaal domein vraagt veel inhoudelijke, bestuurlijke en financiële aandacht. In dit kader is het ook van groot belang om te zorgen voor behoud en uitbreiding van werkgelegenheid in Zutphen.
Duurzaamheid moet nu echt uit de fase komen van het-praten-over naar het-echt-gaan doen. We moeten zowel aan de slag met de klimaatadaptatie (omgaan met de gevolgen van de klimaatveranderingen) als klimaatmitigatie (beperken en voorkomen van klimaatveranderingen). Hierin willen we ook graag vernieuwde vormen van bestuur meenemen zoals bijvoorbeeld een burgerbegroting, co-producties en G1000, zodat inwoners op deze belangrijke thema’s die hen rechtstreeks raken zich ook daadwerkelijk betrokken voelen en hun directe invloed kunnen uitoefenen.
Het meer betrekken van de inwoners bij de lokale politiek vinden wij sowieso belangrijk. Graag zouden wij zien dat onze vergadercultuur meer aansluit bij onze inwoners. Denk aan vergaderen op locatie, livestream, meer toegankelijk tijdstip, jongeren actiever betrekken en een eigen communicatievoorziening van de raad in bijvoorbeeld huis aan huis bladen, social media.
Naast al deze uitdagingen gaat de invoering van de nieuwe Omgevingswet een grote inspanning vragen van de ambtelijke organisatie, college en gemeenteraad. De Omgevingswet betekent een ingrijpende verandering voor ambtenaren, inwoners en ondernemers. D66 pleit ervoor dat er lokaal maatwerk wordt geleverd, dat inwoners betrokken worden bij dit proces en dat het leveren van kwaliteit in de dienstverlening het uitgangspunt is.

Zijn er onoverkomelijke breekpunten en zo ja, welke?
Nee D66 heeft geen onoverkomelijke breekpunten.

Wat is jullie voorkeurscoalitie?
Wij zien graag een coalitie op hoofdlijnen met:
o Groen Links
o PVDA
o D66
o CDA/CU of VVD
Daarbij vindt D66 het van belang dat het team van wethouders elkaar aanvult en versterkt. Vooral de samenstelling van het college is bepalend voor een succesvolle coalitie.

Welke coalitievorm heeft uw voorkeur?
Wij zijn van mening dat een meerderheidscollege welke vanuit verbinding samenwerkt met de raad de voorkeur geniet. Om het dualisme te versterken, zouden wij graag een akkoord op hoofdlijnen zien. Graag zien wij dat het focustraject een uitgangsbasis is.