Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 24 april 2018

D66 staat voor een inclusieve samenleving

PvdA en Bewust Zutphen Warnsveld hebben een motie ingediend, waarin zij het College verzoeken om binnen 6 maanden een actieplan op te stellen samen met relevante partijen. Dit plan te baseren op het “stappenplan” van de stichting Alzheimer Nederland en ook de positie, rol en financiering van de casemanagers dementie erin op te nemen.

De fractie heeft deze motie niet gesteund. Waarom stemmen wij niet voor deze motie?

Alhoewel wij de motie sympathiek vinden en het zeer belangrijk vinden dat er aandacht gevraagd wordt voor het onderwerp dementie vinden wij de motie overbodig. D66 vindt dat het opstellen van een dergelijk actieplan niet een taak is die de gemeente naar zich toe moet trekken. Wij vinden dat de samenleving met haar verenigingen en maatschappelijke organisatie zelf hiervoor aan zet is. Wij willen niet voor een “dementievriendelijke gemeente” gaan maar voor een “dementievriendelijke samenleving”.

Wij hebben als gemeente in Sociaal Domein beleid vastgelegd met elkaar:

  • dat we een integrale visie hebben
  • dat we regie voeren op ketenaanpak van de partijen wonen-zorg-welzijn
  • dat we de sociale cohesie in de samenleving willen bevorderen
  • dat we een inclusieve stad willen zijn.

D66 vindt dat binnen deze beleidsvisie natuurlijk erg goed geluisterd moet worden naar belangenbehartigers van mensen met allerlei verschillende beperkingen. We hebben belangenbehartigers nodig voor een brede kijk want zij weten uit eigen ervaring waar het omdraait. Die belangen moeten ook zwaar meewegen in ons beleid maar voorop staat dat wij werken aan een “ inclusieve stad”.

Hier verstaan we onder dat we beleid maken dat zich richt op iedereen, mensen met en zonder uiteenlopende beperkingen. Wij willen dus niemand uitsluiten en voorkomen dat er nadien vele aanpassingen moeten plaats vinden. Wij willen de verkokering juist doorbreken en mogelijk maken wat nodig is. Daar wordt wat D66 betreft regie op gevoerd.
De gemeente trekt hierbij geen uitvoerende taken naar zich toe maar doet juist een sterk appel op de samenleving zodat er voor mensen met beperkingen meer begrip is, er meer kansen zijn om mee te doen en om erbij te horen.

Wat betreft de casemanagers dementie is vanaf 1 januari 2017 structureel geregeld dat dit betaald wordt via de Zvw (zorgverzekeringswet), via de pot wijkverpleging. Het is dus overbodig dat dit ook onder de schaarse financiële middelen van de gemeente gaat vallen. Bovendien moet de gemeente geen taken van de zorgverzekeraars gaan overnemen. Ook hebben wij de wethouder gevraagd zich in te zetten voor de zogenaamde zorgval. Hierdoor blijven inwoners onnodig onder de voorzieningen van de WMO vallen in plaats van de WLZ (wet langdurige zorg).

Natuurlijk heeft de gemeente een belangrijke rol voor de inhoudelijke zorg. Zoals goede voorlichting over mogelijke zorg en ondersteuning, signalering ook van overbelaste mantelzorgers, samenwerking tussen allerlei partijen faciliteren en goede laagdrempelige algemene voorzieningen creëren.
Dit zijn reguliere taken van de gemeente voor alle inwoners. Wat ons betreft is daarom deze motie overbodig en steunen wij hem niet.

Wij zijn blij dat de fracties van de VVD, Burgerbelang en CDA onze visie steunden.