Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 juni 2018

Rekenkameronderzoek “Taken op afstand dichtbij”

De rekenkamercommissie Zutphen heeft een onderzoek uitgevoerd naar taakuitvoering op afstand. Wat is de rol van de raad in ontwerp-, uitvoerings- en bijsturingsfasen? Aanleiding was behoefte aan overzicht bij het op afstand zetten van taken omdat goede afspraken “aan de voorkant” van het proces belangrijk zijn; maar deze worden niet altijd gemaakt of gemaakte afspraken worden vergeten.
Het onderzoek van de Rekenkamercommissie is voor D66 van grote waarde.
Zoals bekend staat D66 voor een Sterk Bestuur en dat begint wat ons betreft bij een sterke gemeenteraad. Het onderzoek gaat niet alleen over de taken en verantwoordelijkheden van het college van B&W maar houdt de raad ook een heldere spiegel voor.

Een aantal illustraties hiervan uit het onderzoeksrapport:
• we stellen als raad een nota verbonden partijen vast waarvan de bruikbaarheid in de praktijk beperkt blijkt;
• we hanteren weinig principes rond samenwerking op taakuitvoering;
• we geven een matige invulling aan een motie inzake de wenselijkheid van een “netwerkorganisatie” waardoor het ook niet geleid heeft tot heldere voorkeuren wat betreft samenwerking met andere partijen;
• we geven bij evaluaties niet goed aan over welke effecten we geïnformeerd willen worden;
• en bij incidenten en heroverwegingen nemen we genoegen met een gebrek aan actuele informatie dat belemmerend werkt.

Dat gaan we, met het inzicht van nu dus beter doen. Maar wat ons betreft is het ook de norm, dat het college zowel periodiek als ongevraagd alle informatie die voor een juiste beoordeling voor de raad nodig is, als vanzelfsprekend aanlevert.
Het college merkt in het onderzoeksrapport terecht op, dat we als raad ook aan de slag moeten met onze visie op samenwerking.
Wat is onze visie op wat voor een gemeente we willen zijn?
D66 is daar helder in:
• wij staan voor een gemeente die stuurt op hoofdlijnen;
• die de uitvoering van taken daar waar mogelijk belegt bij derden en die vertrouwt op de professionals;
• en die volwassen samenwerkingsrelaties opbouwt zowel lokaal als regionaal.

Het rapport heeft een aantal aanbevelingen geformuleerd waarop het college met een plan van aanpak zal komen voor eind van dit jaar. Zoals onder andere de aanbeveling dat het college de gewenste maatschappelijke effecten helder formuleert bij besluitvorming met onderscheid in effecten op strategisch-tactisch niveau en op operationeel niveau. En dat er alternatieven aangegeven worden met betrekking tot de vorm van de taakuitvoering en de consequenties van alternatieven op effecten en informatievoorziening. Wat ons betreft komt dit plan van aanpak er voor 1 september aanstaande.

rapport Rekenkamercie Ztphn oz Taakuitvoering op afstand dichtbij

De rekenkamer van Zutphen bestaat uit 3 externen leden en 2 raadsleden. Afgelopen week heeft de Minister Kasja Ollongren (Binnenlandse Zaken) aangekondigd dat zij met een wetsvoorstel komt om alle rekenkamers van alle gemeenten van externe onafhankelijke leden te voorzien. Raadsleden mogen dan geen lid meer zijn. De minister wil de controle op de doelmatigheid van lokaal beleid verbeteren. Het belang daarvan is alleen maar groter geworden door de aanzienlijke uitbreiding van het gemeentelijke takenpakket in het sociale domein en de miljarden die daarmee zijn gemoeid. En door de komende decentralisaties in het fysieke domein – de invoering van de Omgevingswet – wordt dat belang volgens haar nog groter

Zie: https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/ollongren-elke-gemeente-een-onafhankelijke.9589460.lynkx