Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 15 juni 2018

Algemene Beschouwingen 2018

Dit jaar wilden wij als raad tijdens de Algemene Beschouwingen graag elk raadslid de mogelijkheid geven om hun inbreng te geven. Als D66 zijn we daar voorstander van. Ingrid Timmer start met een terug-, en een algemene vooruitblik.

Algemene beschouwingen,…….. een moment van terugkijken en een moment van vooruitkijken. Een nieuwe raad, een nieuw college en nieuwe verhoudingen. We zullen allemaal weer onze eigen rollen op moeten pakken met het gezamenlijk doel Zutphen economisch sterker, weerbaar en klaar voor de toekomst maken. Een gemeente waar het prettig wonen, werken en recreëren is.
Hoe anders stonden wij hier vorige jaar als raad en als college. De tijd van dromen, nieuwe plannen realiseren, uitgeven was aangekomen. Als raad moesten wij zelfs het college afremmen om niet gelijk het zoet van een totaal van 8 miljoen uit te geven, maar ook iets ( meer dan de helft) te bewaren voor de jaren na 2018. En nu een jaar later start het nieuwe college met een tekort van rond de 30 miljoen en ligt er voor ons een zwaardere bezuinigingsopgave dan ooit. Hoe heeft het vorige college zich zo kunnen laten verrassen? De wethouder van financiën van de VVD heeft zitten slapen en de wethouders van GL en PvdA leefden in hun bubbel met ongedekte en mooie vergezichten en een schijnbaar ongelimiteerde reserve sociaal domein.
Voor D66 blijven het rapport van Netten en ons focustraject uitgangspunten. Tijdens de behandeling van het coalitieakkoord gaven wij al aan dat wij het zeer onwenselijk vinden dat de focus uit het traject is gehaald. Wij zijn dan ook mede indiener van het amendement van Burgerbelang Door het zo eenzijdig vast te stellen is de coalitie verantwoordelijk voor het feit dat het nu geen traject meer is van de gehele raad, maar een feestje van de coalitie. Voor ons blijft de focus gericht op het versterken van Zutphenaren die zich nog steeds niet zelfstandig kunnen redden, op het aantrekken van nieuwe Zutphenaren die sociaal en maatschappelijk onafhankelijk zijn en daarmee onze bevolkingssamenstelling meer in evenwicht krijgen en het versterken van ons ondernemersklimaat. Van korten op Zutphen Promotie kan dan ook geen spraken van zijn. Wij vragen dan ook het gehele college om zich uit te spreken dat zij volledig achter de ingezette koers blijft staan. Zutphen Promotie niet gaan korten voor een onrealistisch plan van zoals het bouwen van een recreatiezwembad. Wij zijn dan ook mede-indienaars van de motie “reddingsboei voor Zutphen”

De eerdere genoemde bezuinigsopgave vraagt van ons dat we een helder concreet beleid uit gaan zetten om de doelen te behalen,. Een groot deel van de voorgestelde kaders daar kunnen wij ons als D66 in vinden. Wel stellen wij ons grote vraagtekens bij de 2 andere kaders:

• dat de besparingen voor 50% structureel van aard zijn en voor 50% incidenteel
• dat er van uit elk programma 10% potentiële besparingen genereert moet worden

Zoals wij begrepen tijdens de sessie als raad met de heer Schuurman van de Provincie Gelderland is uiteindelijk de raad eindverantwoordelijk voor een structurele en reëel sluitende begroting . Ook mag je als gemeenten geen structurele lasten dekken met incidentele baten. Wij horen graag van de wethouder Financiën terug hoe dit zich verhoudt met het kader 50% structureel en 50% incidenteel. Want de bezuiniging zoals die voorliggen zijn naar onze mening alle van structurele aard en kan je dan ook niet oplossen met incidentiele middelen.
De 10% potentiele structurele besparing uit elk programma vinden wij erg old scool. De zogeheten kaasschaafmethode. Zonder een grondige analyse waar de te korten nu echt door zijn ontstaan. En hoe verhoudt zich dit met de eerder gestelde 2/3 vanuit het sociaal domein en 1/3 elders? Kan het college dit uitleggen? Los daarvan is D66 er geen voorstander van om bij voorbaat de tekorten die ontstaan binnen het ene programma te dekken uit andere programma’s . D66 vindt dat we moeten uitgaan van het beginsel, dat de inkomsten en uitgaven in het sociaal domein in evenwicht zijn en slechts bij uitzondering uit andere bronnen aangevuld kunnen worden. Wij hopen dan ook dat dit college meer genegen zal zijn om de samenwerking met de andere gemeente of met andere gemeenten te zoeken om zowel de participatiewet , WMO de Jeugdzorg uitvoerbaar en van goede de kwaliteit te behouden. Als Zutphen zijn we te klein en te kwetsbaar om alles zelf te willen doen. Wij vragen het college dan ook met een dringend verzoek om nog eens goed naar bestaande besluiten te kijken. Als D66 staan wij nog steeds voor 100% achter het concept Werkbedrijf, maar als het aan D66 ligt gaan we gezamenlijk met al bestaande werkbedrijven, goed functionerende werkbedrijven samenwerken in plaats van zelf het wiel uit te vinden.

Als laatste willen wij graag de ambitie onderstrepen dat Zutphen de culturele hoofdstad van het Oosten kan en moet worden! Wij hebben op cultureel en op cultureel erfgoed zo veel te bieden. Goede culturele voorzieningen stimuleren Zutphen als vestigingsplaats. Zowel voor nieuwe inwoners als voor bedrijven, Het verontrust ons dan ook dat de Hanzehof, onze schouwburg, eigenlijk niet voorkomt in het coalitieakkoord. Als wij de culturele hoofdstad van Oost-Nederland willen zijn dan zult u zorg moeten hebben voor het behoud van de Hanzehof, een echte serieuze schouwburgvoorziening! Juist niet de al eerde benoemde vage zinssnede dat er een theatervoorziening met een concertzaal moet blijven.
Als raad en als gemeente wachten wij nu al bijna een jaar op de toegezegde structurele oplossing voor de Hanzehof. Daarom roepen we u als college nu ook op doormiddel van een motie dat dit jaar september ( een vol jaar later) de toegezegde structurele oplossing voor de Hanzehof richting de raad komt!

Yvonne ten Holder licht haar in te dienen motie toe:
Wij gaan vandaag een koers uitzetten en kaders stellen zodat het College aan de slag kan en de begroting kan opstellen.
Dat betekent anticiperen op Zutphense ontwikkelingen en trends zowel financieel als inhoudelijk.
Daar heb je instrumenten voor nodig.
Hebben we die? Wij zijn van nature optimisten maar D66 heeft het gevoel die instrumenten niet te hebben, wij hebben het gevoel te sturen in het donker………..dat is geen fijn gevoel!

Ik zal dit schetsen aan de hand van een voorbeeld uit het armoede- en schuldhulpverleningsbeleid want dat is ook opgenomen in het coalitieakkoord. Onze koers is helder: iedereen moet naar vermogen mee kunnen doen.
Onze kaders zijn ook duidelijk:
* Hulp en ondersteuning effectiever inrichten.
* Zo snel mogelijk erbij, dus preventief werken;
* Zwaardere vormen van ondersteuning ombouwen naar lichtere vormen;
* Samenwerking door middel van ketenaanpak.

En dan de uitvoering. Een onderdeel uit dit beleid is beschermingsbewind, dit is landelijk ook actueel omdat het een groot deel van de middelen bijzondere bijstand opslokt. De raad heeft hiervoor in 2015 extra geld beschikbaar gesteld voor de pilot BOOM, Budget Ondersteuning Op Maat. Een voorziening waarvan het College toentertijd aankondigde dat deze pilot per 2018 jaarlijks structureel 150.000,= euro zou besparen op bewindvoeringskosten. De resultaten zouden begin 2018 gepresenteerd worden.
Ik weet niet wanneer voor het College het begin 2018 eindigt, maar we zitten ondertussen al wel halverwege het jaar en we hebben de resultaten nog niet gezien. Dit schetst wat we bedoelen met in het donker sturen, we missen de vertaling van beleid naar inhoudelijke- en financiële effecten.

Kortom we hebben als raad geen zicht en grip.
We hebben daarom een motie opgesteld genaamd “de raad in control”, en dienen deze samen met: Bewust Zutphen/Warnsveld, CDA, Stadspartij, CU en Burgerbelang Zutphen Warnsveld in.

Huibert Brouwer zijn inbreng:
We gaan het de komende tijd veel hebben over de financiën van de stad en mogelijke bezuinigingen. Heel belangrijk natuurlijk en laten we het vooral doen en liefst snel en adequaat. Maar laten we alsjeblieft niet vergeten dat we ook vooruit willen met die stad. En grote projecten zoals Rivier in de Stad en de Mars hebben gezorgd voor de broodnodige swung en dynamiek die een stad als de onze hard nodig heeft. Een mooi voorbeeld van een project dat nog in de stijgers staat is het project Poort van Zuid. Daar ligt een enorme kans om onze zuidelijke toegang tot ontwikkeling te brengen.
Het is daarom dat wij als D66 met mede-indieners CDA, Bewust Zutphen en de Stadspartij graag dit nieuwe college een hart onder de riem willen steken, maar ook bij de les willen houden: ga vooral dóór met de Poort van Zuid en liefst met volle kracht vooruit natuurlijk, maar doe het niet half en zet het al helemaal niet in de ijskast. En als het financieel niet anders kan, ga temporiseren. Uiteindelijk moeten we blijven investeren in de stad. Maak gebruik van de enorme potentie van die schil rond onze binnenstad: met als doel een goed bereikbare, duurzame en levendige stad met een prettig en aantrekkelijk woon-en werkklimaat. Want dat…willen we allemaal.
En als je stadsontwikkeling zeg dan zeg je omgeving en dan heb je het gelijk over de nieuwe Omgevingswet. Echt herhalen hoef ik het niet geloof ik maar dat dit een uitdaging gaat worden lijkt me wel duidelijk. We betreden met zijn allen, college, ambtenaren, gemeenteraad en inwoners onbekend terrein: minder regels, meer ruimte voor burgerinitiatief maar ook veel vragen over handhaving en praktische uitwerking. Daarom ben ik blij dat we de Raadswerkgroep een steviger fundament geven door uit te breiden naar 4 raads- en forumleden
Laten we als gemeenteraad vooral alert zijn op onze eigen rol als Raad bij deze grote transitie. De implementatie van de nieuwe Omgevingswet in 2021 en de aanloop daar naar toe biedt ons kansen om meer betrokken te raken bij omgevingsvraagstukken en stadsontwikkeling. Raad blijf bij de les!

Afsluitend willen wij dit college meegeven dat de tijd van afwachten, uitstellen, hopen en dromen voorbij is! De raad , de stad Zutphen, het dorp Warnsveld hebben een sterk bestuur nodig. Een bestuur dat als één mond spreekt en een bestuur dat keuzes durft en kan maken ook al zullen deze pijn doen! Wij wensen het college succes en vragen met klem de raad beter en meer te betrekken dan afgelopen periode het geval is geweest! Wees vooral alert en wakker!

Motie Raad in control door volledige, juiste en tijdige informatie
Motie Het project Poort van Zuid doorzetten
Motie Solide exploitatie voor De Hanzehof
Amendement vjn 2018-Uitgangspunten Programmabegroting 2019-2022 (1)
Motie VJN 2019 Reddingdboei voor Zutphen 15 juni 2018