Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 oktober 2018

PlusOV

Al geruime tijd maakt de fractie zich zorgen over ons leerlingen- en doelgroepenvervoer dat door middel van PlusOV is geregeld. Vorig jaar kon je de start van het schooljaar terecht als chaotisch betitelen. Hier hebben wij als D66 toentertijd ook schriftelijke vragen over gesteld .
En ook dit jaar was de start niet optimaal. Het ging zeker beter dan vorig schooljaar, maar toch waren er kinderen die of thuis of op school niet werden opgehaald. Ook was er veel wisseling van chauffeurs, onduidelijkheid over ritten en was PlusOV moeilijk te bereiken.

De grote vraag hier is of dit allemaal aan PlusOV te wijten is of dat het aan de opdracht ligt die wij als gezamenlijke negen gemeenten hebben gegeven. Afgaande op hetgeen wat gezegd is in het forum van 8 oktober, denken wij dat het antwoord in het midden ligt.

Naar aanleiding van twee jaar samenwerking met PlusOV wil het college het volgende scenario:

Overeenkomst PlusOV verlengen voor alleen het vraagafhankelijk vervoer (Wmo- vervoer, Regiotaxi),maar niet voor het route-gebonden vervoer. Dit gaat de gemeente Zutphen zelf uitvoeren. De uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer wordt door PlusOV goed uitgevoerd. De inwoners
worden goed bediend met deze vervoersvorm. De problemen en klachten van inwoners doen zich vooral voor bij het route-gebonden vervoer. Dit betekent dat de gemeente Zutphen het leerlingen-,jeugdwet- en Wmo-dagbestedingsvervoer zelf gaat uitvoeren. Dit zal gebeuren via een aanbesteding.

Wij begrijpen ten zeerste dat er in deze richting gedacht wordt. De gemeenten Apeldoorn en Deventer staan hetzelfde hierin. Alleen tijdens de bespreking van dit scenario kwamen er nog een hoop vragen en alternatieven naar voren. Deze zijn volgens D66, maar ook volgens GroenLinks, Burgerbelang en de PvdA nog niet goed onderzocht of niet goed uitgelegd. Daarom hebben wij, samen met de andere drie partijen, een brief geschreven aan de wethouder met het verzoek om een extra forum te beleggen.

Wat ons naast de kwaliteit van het vervoer ook grote zorgen baart, is dat er totaal geen financiële onderbouwing ligt, voor welke keuze dan ook. Alleen aannames, zoals in de reactie van wethouder ten Broeke ; dat als wij het zelf gaan doen, we meer sturing en regie zouden hebben, waardoor de kosten minder zouden oplopen.
Gezien de recente financiële ontwikkelingen binnen onze gemeente kunnen wij als D66 niet veel met aannames, want helaas bleken deze in het verleden boterzacht te zijn. Wij hopen dan ook, verwachten zelfs van ons college dat zij ruimte en tijd vraagt aan de andere partijen (de 8 andere gemeente en PlusOV) om een weloverwogen besluit te nemen.
Dit kan pas echt genomen worden als een registeraccountant de deelliquidatie in kaart heeft gebracht en heeft becijferd, zoals door het bestuur van PlusOV aan de directie opgedragen is.
Eind november of begin december 2018 zal duidelijk worden wat de financiële consequenties van (gedeeltelijke) uittreding zijn.

Met als doel om met een financieel dekkend onderbouwd plan te komen waarbij kwaliteit voorop staat.

A.s maandag 29 oktober van 19:00-20:00 extra openbaar forum PlusOV

Vragen en beantwoording schriftelijke vragen PlusOV

Verzoek fracties GroenLinks, Burgerbelang, D66 en PvdA om informatie en extra forum PLusOV

Reactie wethouder Ten Broeke op brief fracties met verzoek om informatie en extra forum PLusOV