Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 december 2018

Eén of toch meerdere toegangen sociale wijkteams & hybride teams?

Het Plein en het Centrum Jeugd en Gezin wordt per 1 januari a.s. opgeheven en gaat onder de gemeente vallen. Daarnaast gaat er bezuinigd worden in het sociaal domein omdat er de afgelopen jaren forse tekorten zijn ontstaan. Hierdoor verandert er veel voor onze inwoners.

De raad heeft zich eind vorig jaar middels een amendement uitgesproken voor versterking van de sociale wijkteams. Inwoners die hulp en ondersteuning nodig hebben moeten dat dicht bij huis kunnen vinden. Eenvoudig en eenduidig zodat preventief werken en vroeg signalering mogelijk is.

Onlangs hebben we kennis kunnen nemen van het nieuwe ontwerp voor de toegang.
In het voorstel is te lezen dat de sociale wijkteams niet zelf worden versterkt. Er worden 3 nieuwe gemeentelijke hybride teams opgericht die ook gebiedsgericht gaan werken. De 5 sociale wijkteams gaan intensief samenwerken met deze 3 hybride teams o.a. bij complexe casussen, indicaties en combinaties met maatwerk. Hiermee wordt er een constructie boven de bestaande wijkteams gezet. Zowel de hybride teams als de sociale wijkteams zullen informatie en advies, zelfhulp en ondersteuning bieden aan de inwoners. Hiermee wordt er in onze ogen overlap gecreëerd en een grijsgebied en is het nog helder voor de inwoners en samenwerkingspartners bij wie ze moeten zijn?

Wij verwachten dat deze dubbeling een dure oplossing voor een praktisch probleem is. Deze creatie van het college vinden wij haaks staan op het proces dat ingezet wordt om ruim 1,2 miljoen te bezuinigingen door middel van 7 thematafels. Hierbij wil men namelijk bezuinigen door de dubbelingen eruit te halen en intensieve samenwerking per thema van alle betrokken organisaties af te dwingen. Dit wordt gedaan middels een proces van directe betrokkenheid en advisering van de maatschappelijke organisaties. Ja, u leest het goed, de organisaties mogen zelf gaan snijden in eigen vlees. De omvangrijke operatie om te komen tot een nieuwe gezamenlijke toegang Sociaal Domein is alleen door de gemeente zelf bedacht. Opmerkelijk, om als betrokken maatschappelijke organisatie wel inspraak te krijgen als er gesneden moet gaan worden in eigen vlees en er geen enkele samenwerking gezocht wordt door het college bij het opzetten van de nieuwe gezamenlijke toegang.

Partners als Mee, Perspectief, GGD, Wijkverpleging, huisartsen etc. hadden ons inziens moeten worden betrokken om de nieuwe toegang met de hoge ambities tot een succes te maken. Een breed samenwerkingsoffensief van alle uitvoeringspartners is noodzakelijk om de gewenste resultaten en maatschappelijke effecten te kunnen behalen. Overigens niet alleen als kritische succesfactor. We zijn als gemeente gewoon verplicht om advies te vragen en inspraak te bieden. In het kader van het wettelijke vastgelegde adviesrecht in het Sociaal Domein is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en het amendement van Vera Bergkamp (D66) en Van Der Staaij (SGP) op dit VN verdrag van belang. Hierin is vastgelegd dat het uitdrukkelijk de bedoeling is dat organisaties en vertegenwoordigende belangengroepen bij het opstellen van beleid “betrokken” worden. Dat gaat nog verder dan het bieden van algemene inspraak.
Beide is dus niet gebeurd!

Tenslotte betreuren wij het dat niet de onafhankelijke sociale wijkteams zelf versterkt zijn. Immers het beleid zal zich in de toekomst nog sterker gaan richten op het versterken van eigen kracht. De hulp en ondersteuning die hierbij nodig is moet niet door de gemeentelijke hybride teams gegeven gaan worden. In de visie van D66 heeft de gemeente primair de taak om belangenverstrengeling te voorkomen en zich te richten op het voeren van regie, indiceren, coördineren en faciliteren. Kortom te zorgen voor de wetmatigheid en rechtmatigheid en daarbij een intensieve samenwerkingsstructuur lokaal en regionaal vorm te geven. Dus niet alles zelf willen doen. Dat zou een forse cultuuromslag inhouden maar helaas heeft onze “motie cultuuromslag sociaal domein” (zie bijlage) alleen de steun van de oppositiepartijen gekregen.

Motie cultuuromslag sociaal domein