Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 16 mei 2019

Code Rood

De fractie van D66 Zutphen-Warnsveld geeft code rood af voor jarenlang financieel wanbeleid.

De accountant zei in de zomer van 2018: “Als Zutphen een bedrijf zou zijn waren we failliet”. Zo slecht is de financiële situatie. Als het roer niet snel omgaat zal Zutphen onder curatele van de Provincie staan en de rekening betaald moeten gaan worden door de burgers. Hoe is dit zo gekomen?

Het rekenkameronderzoek legt bestuurlijke patronen bloot waaruit blijkt dat de raad verkeerde, te weinig of te laat informatie krijgt.

In het gepresenteerde onderzoek “Wankel geheel” schetst de Rekenkamer Commissie een ontluisterend beeld van de manier waarop het College van B&W met de financiën omgaat.

D66 ziet haar bange vermoedens bewaarheid worden, het onderzoek laat zien dat er sprake is van financieel wanbeleid en het niet serieus nemen van de gemeenteraad. De Rekenkamer Commissie geeft een bikkelhard oordeel over de wijze waarop het College van B&W met de financiën omgaat. Zij zegt in het rapport dat de raad stelselmatig, te laat of niet geïnformeerd is over de juiste bedragen dan wel de consequenties van de besluiten. Ook was de financiële informatie regelmatig té optimistisch van toon en van slechte kwaliteit.

Illustratief is het voorbeeld toen onze fractie vroeg om een financieel overzicht van de reserve Sociaal Domein bij de voorjaarsnota in 2017. We hebben daar maanden op moeten wachten en de cijfers werden pas ruim een half jaar later uitgereikt in het voorjaar 2018. Alle financiële besluiten voor 2018 waren toen inmiddels genomen.

De rekenkamer commissie trekt op basis van het onderzoek ook de conclusie dat de gemeenteraad zijn controlerende rol niet heeft kunnen uitvoeren. Wij vinden dat als iemand van het College van B&W, inclusief de Burgemeester ziet dat er forse tekorten dreigen, de gemeenteraad direct in kennis gesteld moet worden. Dit vinden wij algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Ook de gemeentewet stelt dat Wethouders en Burgemeester een actieve informatieplicht naar de raad hebben.

Het College van B&W geeft hiermee blijk van minachting van de raad, waardoor de raad de mogelijkheid wordt ontnomen om zijn taak uit te voeren en het college te controleren. Er wordt in Zutphen een op deze manier loopje genomen met de democratie.
En nog steeds maakt het College goede sier met geld dat er niet is, in het volste vertrouwen dat het wel goed gaat komen. Zie onder andere het plan voor vernieuwing van de Lange Hofstraat, uitvoering IJsselkade, verplaatsten van de kermis. Bezuinigingen van dit jaar worden niet gehaald, maar alles komt goed…

Op deze manier zien wij grote kans dat Zutphen onder curatele komt te staan van de Provincie. Onder curatele van de provincie staan betekent dat de Provincie, de gemeente draconische bezuinigingen oplegt en verhogingen van belastingen, waarover wijzelf geen zeggenschap meer hebben. Terwijl er nu al forse bezuinigingen op het sociaal beleid liggen met grote gevolgen voor onze zorg, welzijn, sport, en cultuurvoorzieningen.

Het is zuur dat wij als D66 fractie in de raad jarenlang en veelvuldig gewezen hebben op het ontbreken van de benodigde financiële onderbouwingen en gevolgen van voorstellen van het College. Regelmatig werden wij hierom door andere partijen weggehoond. D66 zou alleen van het geld zijn. Maar het goed uitvoeren van alle gemeentelijke taken die er liggen kan je met het beschikbare geld dat er is, maar één keer goed doen!
Een financieel gezonde gemeente heeft voldoende geld voor veiligheid, zorg, armoedebestrijding, het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt en extra ondersteuning voor mensen die dit nodig hebben.

D66 is van mening dat er aanstaande maandag 20 mei 2019, een inhoudelijk verantwoordingsdebat in de raad gevoerd moet worden over dit onderzoeksrapport. Op belangrijke cruciale momenten lijkt het vaak alsof de Gemeenteraad Zutphen als geheel niet bestaat. Zeker we hebben raadsvergaderingen maar daar is tot nu toe altijd een grote scheidslijn: het is coalitie versus oppositie.
Wij hopen dat de gemeenteraad aanstaande maandag opstaat en eigentijdse politiek laat zien om de grote opgaven die we hebben het hoofd te bieden. De raad als sterk stadsbestuur, dat is broodnodig in onze prachtige gemeente.