Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 21 december 2020

Nieuws uit de fractie

Theater Hanzehof, een doorgeschoven hete aardappel.

Tijdens de behandeling van de begroting heeft D66 een amendement ingediend om een bestemmingsreserve te gaan vormen voor de Hanzehof. Het is hoe dan ook duidelijk dat er iets moet gebeuren en dat het geld kost. Helaas heeft geen enkele fractie dit amendement gesteund. Opnieuw wil men wachten op het college maar kunnen we nog wel spreken over behoorlijk bestuur als het om ons theater gaat!

Een jaar geleden kwam het college met een financieel onderbouwd voorstel naar de raad. Daarbij stelde het college dat het tijd was dat de gemeenteraad knopen ging doorhakken. Noodzakelijke keuzes werden namelijk al 20 jaar vooruitgeschoven, zo stelde het college van Burgemeester en Wethouders. De Stentor organiseerde in die tijd een poll: “Is het Theater de Hanzehof het waard om miljoenen in te investeren”. JA, Zutphen moet er alles aan doen om de Hanzehof te behouden, stemde 55%. De raad heeft zich toen op 2 december 2019 in meerderheid ook positief uitgesproken over dat collegevoorstel en de raad heeft het college de opdracht gegeven naar medefinanciers op zoek te gaan. Tot op heden is het muisstil als het gaat om dat concrete financieringsplan met co-financiers als Provincie, Rijk, Europese subsidies, Ondernemers.

De begroting 2021-2024 wordt door de coalitie gepresenteerd als een solide sluitende begroting, gebaseerd op realistische ramingen. Hoe sluitend en realistisch is dat wanneer een investering in het theater geheel niet in de meerjarenbegroting is opgenomen!

Een citaat van Abraham Lincoln is hier passend: “je kunt niet ontsnappen aan de verantwoordelijkheid van morgen door het vandaag te ontwijken”.

 

Samen leven is samen kiezen en samen doen

Een speerpunt uit ons verkiezingsprogramma is het versterken van de locale democratie. Als fractie zetten we daar actief op in. Er is in onze stad nog een wereld te winnen als het gaat om het samenspel met onze inwoners meer op te zoeken en te verbeteren. Maar ook over bijvoorbeeld de openbaarheid van het formatieproces na de verkiezingen. Of de manier waarop inwoners sturing kunnen geven aan onderwerpen waarover de raad moet besluiten. Er spelen onderwerpen van groot maatschappelijk belang zoals de energie transitie, de omgevingswet, jeugdwet, behoud cultuur en cultureel erfgoed. We hebben als fractie hieromtrent een motie ingediend die in de raad op 10 november j.l. unaniem is aangenomen. De inspraak en medezeggenschap van onze inwoners moet echt anders. Een werkgroep uit de raad, waar we uiteraard deel van uitmaken, gaat hiermee aan de slag.

 

Doorstroming woningmarkt en leegstand Binnenstad

Reacties van inwoners maakt duidelijk dat de wooncrises ook voelbaar is in onze stad. Daarnaast blijkt dat de ontgroening en vergrijzing in onze gemeente verontrustende tendensen laat zien. Een grote daling van inwoners in de leeftijdscategorie 0-19 jaar en 30-54 jaar en een sterke stijging vanaf 55 jaar. Dat betekent dat er o.a. sterker ingezet zal gaan moeten worden op het beschikbaar komen van woningen voor jonge gezinnen. De groei en bloei van de stad (druk op onze voorzieningen) vraagt om het beter in balans brengen van onze woningmarkt. We hebben hierover in november een motie ingediend waarin we het college oproepen om dit op te pakken. Ook om een inventarisatie te gaan maken van leegstaande panden in de binnenstad die omgezet kunnen gaan worden naar wonen. De motie wordt in het nieuwe jaar in een forum behandeld en daarna in stemming gebracht in de raad.

 

Milieu zone

De luchtkwaliteit in Zutphen is ook op veel locaties matig. Uitstoot van autoverkeer is de grootste bron van vervuiling in een stad. Er geldt sinds dit jaar een nieuw systeem van milieuzones in Nederland en er is onlangs door de Tweede Kamer met een plan ingestemd om binnen de bebouwde kom een limiet van 30km in te voeren. De fractie heeft naar aanleiding hiervan een motie ingediend waarin we het college verzoeken een plan op te stellen ter verbetering van de luchtkwaliteit.

 

Nieuwe fractieondersteuner

Op onze fractievergadering van 7 december j.l. is Bart Hiddema actief geworden als onze fractie ondersteuner. We zijn reuzeblij met Bart en gaan op volle sterkte het nieuwe jaar in.

 

Wij wensen iedereen Fijne en Zorgeloze Feestdagen!