Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 februari 2021

Nieuws uit de fractie Februari

Nieuws uit de Fractie van fractievoorzitter Yvonne ten Holder.

24 februari 2021

 

D66 wil dat alle nieuwkomers mee kunnen doen vanaf dag één

Door de invoering in 2022 van de Nieuwe wet Inburgering wordt de gemeente volledig verantwoordelijk voor de inburgering. Omdat het doodstil blijft in Zutphen over deze nieuwe wettelijke taak heeft D66 schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W.

Het doel van deze wet is dat alle nieuwkomers met een inburgeringsplicht zo snel mogelijk Nederlands leren spreken en schrijven op het voor hen hoogst haalbare niveau. Daarnaast is het ook een doel dat zij zo snel mogelijk- het liefst betaald- werk krijgen zodat men volwaardig mee kan doen in de Zutphense samenleving. Het is voor D66 essentieel dat het College ook bij de voorbereiding inzet pleegt op het verstevigen van de relaties met maatschappelijke partners die iets kunnen bieden op het gebied van taal, activering, emancipatie, onderwijs en werk. Wij zijn van mening dat de succesfactor voor inburgering en integratie van nieuwkomers ligt bij de zogenaamde ketenaanpak. Er kan ons inziens dan ook niet vroeg genoeg begonnen worden met het voeren van regie op die samenwerking.

 

Woningmarkt Zutphen op slot

Eind vorig jaar schreven we hier over de motie die D66 heeft ingediend over de doorstroming op de woningmarkt en leegstand in de binnenstad. Deze motie wordt behandeld in de raadsvergadering van 1 maart aanstaande maar door de snelle ontwikkelingen hebben we de motie aangescherpt.

Belangrijk nieuws is dat Zutphen de komende jaren het dubbele aantal nieuwe woningen mag bouwen dan voorheen was vastgesteld. Dit geeft meer ruimte voor starters en ook voor mensen met verhuiswensen naar passende woonruimte (doorstroming). De uitdaging voor doorstroming zit in het slim omgaan met de rol van nieuwbouw waarbij vraag gestuurd gebouwd moet gaan worden.

Deze nieuwe ontwikkelingen betekenen ook dat er nog nauwlettender op toegezien moet worden dat er consistent aan de vastgestelde woonvisie gehandeld blijft worden. Hierover bestaan bij ons zorgen omdat, met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen, er nu al tegen geluiden opgaan. Belangrijkste beleidspeerpunten die door de raad tot 2024 vastgesteld zijn:

  • In balans brengen bevolkingssamenstelling door evenwichtige woningvoorraad;
  • Segregatie tegen gaan door sociaal-economisch evenwicht in woonwijken;
  • Kwaliteitsslag en energietransitie woningvoorraad;
  • Condities scheppen voor vernieuwende en experimentele bouw.

Wij hebben onze motie die we samen met CDA, BurgerBelang en Bewust Zutphen Warnsveld indienen hierop aangepast en we hopen dat er een meerderheid voor is.

 

Politiek aan zet cultuursector ook in Zutphen noodlijdend

Er kan niet langer om de hete brei heen gedraaid worden als het gaat om de cultuursector en in het bijzonder om de Hanzehof.

De gemeenteraad is al over de helft van deze raadsperiode en zal, als het gaat om het cultuurbeleid, moeten laten zien dat zij durft op te treden.

Het patroon van doorschuiven van problemen zal doorbroken moeten worden. Inwoners zijn het spoor, als het gaat om de Hanzehof, volledig bijster. De raad zal kleur moeten bekennen, als ze wil voorkomen dat ook dit college dezelfde erfenis op cultuur nalaat als het vorige college.

Juist nu moet er geen kostbare tijd verloren gaan want de cultuursector is door corona noodlijdend. Een herstelplan voor de brede cultuursector is aan de orde met daarin opgenomen een oplossing voor het vastgoed Hanzehof. Echter de raad heeft een uitgangspuntennotitie voor een nieuwe beleidsnota voorgelegd gekregen.

Wij hebben daarom een motie opgesteld “regie op cultuur”, waarin wij het college opdragen de mouwen op te stropen en samen met de culturele instellingen en organisaties met concrete voorstellen van de hierboven genoemde problemen te komen.

De raad zal dit jaar keuzes moeten maken over investeringen die noodzakelijk zijn voor de overname van het vastgoed van de Hanzehof. Hierover heeft het College in december al een principe besluit genomen. De raad zal dat middels heroverwegingen tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota in juni aanstaande doen.

Dat is over 3 maanden, vandaar de motie want wij willen het dreigende risico van opnieuw uitstel voorkomen.

 

Sport en Accommodatiebedrijf

Het college van B&W met betrekking tot de binnensport professionalisering, de bezettingsgraad optimaliseren, synergie tussen sport en cultuuractiviteiten en uniformiteit in beheer en exploitatie. Hiervoor moet de binnensport buiten de deur gezet worden in een apart bedrijf. Als fractie kunnen we de inhoudelijke doelstelling onderschrijven maar de organisatie vorm niet. Wij missen in de voorstellen de analyse van de problemen waarom het nu niet lukt. Hoe groot is de noodzaak voor de oprichting van een nieuw bedrijf. Welke problemen moeten met dit voorstel precies opgelost worden. Ook constateren we een jo-jo beleid als het gaat om de gemeentelijke organisatie. Binnen het Sociaal Domein is een jaar geleden het Werkbedrijf juist van buiten naar binnen de gemeentelijke organisatie gehaald. Daarnaast is de financiële onderbouwing te mager en staat bol van wensdenken. Wij missen een risicoparagraaf, sociaal plan en startkapitaal voor het nieuwe bedrijf. Kijkend naar de toekomst kunnen jaarlijkse structurele tekorten al uitgetekend worden. Wij willen de nieuwe organisatie behoeden voor een tweede zwembad affaire.

De betrokken organisaties en binnensport verenigingen zijn positief over de plannen. Zij hopen dat er synergie ontstaat, faciliteiten verbeterd gaan worden, versnippering tegen gegaan wordt en er groeimogelijkheden voor de toekomst liggen. Daar wil D66 zich ook hard voor maken en volop voor inzetten.

De fractie wil daarom eerst nadere uitwerking en onderbouwing van de plannen die nu voorliggen. Het is op basis van wat nu voorligt een te grote sprong in het duister. Wij willen zorgvuldig besturen en besluiten nemen zodat verenigingen en organisaties niet blij gemaakt worden met een dode mus.