Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 13 mei 2021

Kernenergie

Forumlid Pieter van der Hammen aan het woord over twee moties van de VVDfractie en GroenLInks.

Tot ongenoegen van D66 is dit onderwerp nu plotseling op onze lokale agenda gekomen, zonder dat daar door de Provincie meer onderbouwing aan is meegegeven dan als we een kernreactor willen bouwen zou u daar als gemeente aan mee willen werken.

Natuurlijk weten wij dat kernenergie steeds weer terugkomt in de klimaatdiscussie en CO2 uitstoot. Het lijkt haast een geloofskwestie te worden. Sceptisme over voldoende beschikbaarheid van hernieuwbare energie als zon-en wind geven voorstanders van kernenergie de ruimte om opnieuw de maatschappelijke discussie te starten.

Maar zolang we de opslag van hoog radioactief afval niet hebben opgelost hoeven we die discussie niet opnieuw te beginnen. Zolang er in de wereld instabiele machtshebbers zijn die een James Bond achtig scenario voorstaan naar overheersing door middel van kernwapens kunnen we beter geen uranium opwerken en verrijken. Kennis en technieken van civiele kerncentrales zijn namelijk gelijk aan technieken om militaire kernwapens te ontwikkelen.

Dus zolang afval en proliferatie niet zijn opgelost hoeven we niet verder af te dalen naar economische argumenten of het wel of niet minder CO2 uitstoten ten opzichte van andere energie opwekkers.

Begin 2019 schreef minister Wiebes aan de kamer dat geen enkele marktpartij interesse had om een kerncentrale te bouwen. Vervolgens wil de VVD in september 2020 kernenergie subsidiëren en moet de minister gaan onderzoeken of er draagvlak vanuit de bevolking is.

En nu anno vandaag worden gemeenten met dit landelijke maar eigenlijk Europese vraagstuk opgezadeld.

Wij vinden dat we met deze lobby afgeleid worden van de doelen waar het hier werkelijk omgaat:
techniek en investeringen inzetten op hernieuwbare energiebronnen als zon, wind, geothermie, verantwoorde biomassa, waterstof, circulaire productie en last but zeker niet least het energie-besparen op alle fronten.

Net als bij de ontwikkeling van chips zien we dat de capaciteit van nieuwe energiebronnen elk jaar meer dan verdubbelt doordat de industrie erin gelooft en er ook zwaar op in investeert. Als voorbeelden: de gemiddelde capaciteit van een windmolen is op dit moment 5MW. Op de Maasvlakte voor Rotterdam wordt een windmolen getest van 12 MW, is meer dan een verdubbeling. Kosten voor een zonnepaneel zijn vanaf 2010 met 90% gedaald. Maar waar we vooral naar moeten kijken is de combinatie van de veelheid aan technieken en innovaties. Misschien een complex plaatje en dan maar kernenergie, maar dan herhaal ik dat we eerst het afvalprobleem en heel veel andere problemen van kernenergie moeten oplossen en dat zit er de eerstkomende decennia niet in.

Het is niet toevallig dat de Europese commissie zojuist weer vaststelt dat binnen de taxonomieverordening aardgas en kernenergie niet opgenomen worden als duurzame investering, waar nog bekeken wordt of aardgas als overgangs-energiebron geclassificeerd kan worden.

Dus als het over de motie gaat van de VVD is onze fractie het eens dat het antwoord aan de Provincie dient te zijn dat de vraag prematuur en niet opportuun is en dat alle energie en geld moet worden ingezet op hernieuwbare soorten van energie. Punt 2 is naar mijn mening niet aan de orde omdat wij niet de agenda van de Provincie bepalen.

De motie van GroenLinks lijkt D66 overbodig.  Ook hier geldt dat de vraag van de Provincie moet worden beantwoord en dat dat antwoord kort kan zijn: de vraag is prematuur en energie en geld moet worden ingezet op hernieuwbare energieopwekking.

Pieter van der Hammen.

11 mei 2021.