Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 26 juli 2021

Nieuws vanuit de fractie Juli 2021

Op weg naar de begroting 2022

 In de raadsvergadering van 2 Juli j.l. is de Voorjaarsnota behandeld. Alle fractievoorzitters hebben hun Algemene Beschouwingen gehouden.

Wij hebben aandacht gevraagd voor:

  • Covid 19
  • Bouwen en Wonen
  • Lokale democratie en participatie
  • Duurzaamheid en Energie
  • En vanzelfsprekend Cultuur

Klik hier om de Algemene beschouwing van D66 te lezen.

Tijdens de algemene beschouwing heeft D66 de volgende motie ingediend.

Motie Duurzaam en integraal herstelplan Corona

Geen structurele korting Budget Cultuur.

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces op 12 juli stond de meer jaren beleidsnotitie Cultuur op de agenda.

D66 heeft een amendement bij het raadsvoorstel van de cultuurnota “de Stad als Podium” ingediend en dit is met een ruime meerderheid aangenomen. In het amendement wordt vastgesteld om de 300.000 euro korting op de budgetten van de Hanzehof, Muzehof en Museum niet structureel te korten op het budget van het programma Cultuur, zoals het College voorstelde maar aan te wenden als herschikkingsmiddelen binnen het programma Cultuur. Een tweede amendement dat we ingediend hebben over de Bibliotheek en de Hanzehof heeft helaas geen meerderheid gekregen en is dus verworpen.

De mooie integrale visie, die in de nota voorligt, moet de kans krijgen om in coproductie met alle partners uitgewerkt te worden.

Lees hier meer