Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Sterk en degelijk beleid: STERK BESTUUR

D66 pleit voor een gemeentebestuur met een sterkere verbinding met de samenleving, waarbij het bevorderen van een actieve dialoog met de samenleving hoge prioriteit heeft. De gemeente is daarbij duidelijk over haar doen en laten. Dit begint met de gemeentelijke communicatie en actieve openbaarmaking van informatie.

D66 wil:
INSPRAAK EN ACTIVEREN VAN INWONERS
- dat lokale gesubsidieerde instellingen inspraak/openheid opnemen in hun statuten of reglementen en werkwijze
- inwoners de mogelijkheid bieden voorstellen te doen voor verbeteringen in hun directe leefomgeving
- meer belanghebbenden aanwezig bij de bijeenkomsten Forum en Raad, onder andere door de vergaderruimtes en tijdstippen aan te passen
- opiniërende raadsvergaderingen in de wijk
- een jaarlijks regiocongres voor alle leerlingenraden van VO-scholen om in discussie te gaan over actuele thema’s

MEER EN BETERE INFORMATIE
- wekelijkse actieve voorlichting in een huis-aan-huisblad over alle onderwerpen die de levenssfeer van de inwoners van Zutphen-Warnsveld treffen

STERK BESTUUR DAT VERANTWOORDING AFLEGT
- actieve Rekenkamercommissie en cultuurverandering als het gaat om controle en verantwoording van het College en Raad. Bijvoorbeeld het inwinnen van advies bij experts door raadsleden kan bijdragen aan een beter presterende overheid.
- eventuele con icten oplossen zonder juridische procedures, bijvoorbeeld door mediation; dit maakt de kans groter dat er een bevredigende oplossing wordt gevonden

Hoor en wederhoor past binnen goed bestuur